За што служи точката на копчето со бројот 5 на далечинскиот управувач

Оваа ознака има за цел да им помогне на лицата со хедикеп и оштетен вид полсено да ракуваат со далечинскиот управувач или нумеричките тастатури на лаптотпите и мобилните телефони.