Градови

Моментални вредности

23.01.2021 во 23:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок