Градови

Моментални вредности

16.10.2018 во 22:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок