Градови

Моментални вредности

01.10.2020 во 21:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок