Градови

Моментални вредности

03.07.2020 во 15:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок