Градови

Моментални вредности

20.08.2019 во 09:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок