Градови

Моментални вредности

08.06.2021 во 22:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок