Градови

Моментални вредности

19.10.2019 во 17:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок