Градови

Моментални вредности

05.04.2020 во 18:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок