Градови

Моментални вредности

15.04.2021 во 09:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок