Градови

Моментални вредности

06.12.2019 во 17:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок