Градови

Моментални вредности

16.02.2019 во 19:10:01

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок