Градови

Моментални вредности

18.11.2017 во 16:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок